Lên Kế Hoạch Cưới – Ngân Sách

Lập bảng ngân sách các khoản chi tiêu cho đám cưới

Tạo mới các khoản chi tiêu dự tính và thực tế cho đám cưới của bạn, chỉnh sửa và cân đối chi tiêu hợp lý
để có kế hoạc chi tiêu phù hợp.

1. Thêm mới:

 • Nhấp nút “Thêm mới” để tạo mới các khoản chi phí
 • Nhập thông tin vào bảng
 • Nhấp nút “Tạo” để tạo mới
 • Xem Video ở giây: 0:00:07

2. Chỉnh Sửa:

 • Chọn khoản chi, Nhấp nút “Chỉnh sửa
 • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
 • Nhấp nút “Lưu” để hoàn thành thông tin chỉnh sửa
 • Xem Video ở giây: 0:00:16

3.Xóa công việc:

 • Chọn công việc, nhấp nút “Xóa” trong bảng chỉnh sửa
 • Chọn “Xác nhận xóa” để xóa công việc
 • Xem Video ở giây: 0:00:18

*Ghi chú:

 • Tổng chi: tổng các khoản thực tế đã chi
 • Ngân sách: ngân sách hiện có
 • Chi phí dự kiến (so với ngân sách) được tính: Ngân sách – Tổng chi phí dự kiến các khoản chi

Xem video hướng dẫn sử dụng

4

0:31

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – NGÂN SÁCH (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản PC

Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!